Privacy verklaring

 

 

 

Om de activiteiten van De Ark aan de leden beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de De Ark in een aantal gevallen  persoonsgegevens verwerkt. De Ark respecteert de privacy van haar leden en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met die gegevens wordt gedaan en welke rechten je als lid hebt.

 

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze verklaring staan.

 

 • Welke gegevens worden door De Ark verwerkt?

 • Doel van de verwerking

 • Verstrekking aan derden

 • Bewaartermijn

 • Beveiliging

 • Rechten

 • Contactgegevens De Ark

 

Welke gegevens worden door De Ark verwerkt?
Wij verwerken gegevens indien je lid wordt bij de vereniging.

 

Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en betaalgegevens voor de contributie.

 

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 

  • Het optimaal kunnen bedienen van de leden van De Ark;

  • Het organiseren van cursus(sen)/opleiding(en);

  • Het organiseren van bijeenkomsten;

  • Het verstrekken van (door jou) gevraagde informatie;

  • Het doorzenden van producten, diensten, evenementen van derden, voor zover deze een relatie hebben met de activiteiten van De Ark;

  • Archief doeleinden;

  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal De Ark die eisen uiteraard volgen.

 

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Verstrekking van de gegevens aan derden zal niet plaats vinden , Een uitzondering kan worden gemaakt als dat nodig is voor het aanvragen van subsidies (gemeente).

 

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. De Ark bewaart  persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

 

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. De Ark treft voortdurend passende maatregelen om die gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 

Rechten
Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan dearkhaarsteeg@gmail.com.

 

Informatie over de privacy verklaring van De Ark
Voor alle andere vragen die je mocht hebben over de privacy verklaring van De Ark, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar dearkhaarsteeg@gmail.com.

 

 

Beheren persoonsgegevens van de leden van De Ark.

 

 

 

1. Het beheren van de persoonsgegevens is de taak van de penningmeester.

 

 

 

2. Papieren documenten worden opgeslagen in de administratiekast van De Ark. De sleutel van de kast heeft de penningmeester.

 

 

 

3. De digitale persoonsgegevens worden bewaard op de pc van de penningmeester in het beveiligde programma PCLeden.  De voorzitter en de  secretaris hebben  het recht om de ledenlijst in te zien.

 

 

 

4. Binnen zes maanden na het einde van het verenigingsjaar worden de gegevens van vertrokken leden gewist.